หน้าแรก

กิจกรรมล่าสุด


ประกาศ


01

แบบกรอกข้อมูลสำหรับนักเรียนที่ติดโควิด

ประชาสัมพันธ์


หนังสือราชการ


icon_new คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2564
มือ    คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

มือ   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลความเรียบร้อยในการเดินเข้าโรงเรียนและการรับประทานอาหาร

มือ   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการรับบริการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข็มที่ 2

มือ   คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน ปการศึกษา 2564 

อ่านเพิ่มเติม…..

VDO